O nás

Všeobecné obchodní podmínky

PREAMBULE
ZELENYTIKET poskytují poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě.
Smlouvou o poskytování služeb se ZELENYTIKET zavazují poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zasílání tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství, které zákazník zvolí.
Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a ZELENYTIKET nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy) .
Služby poskytované webem ZELENYTIKET (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter.
Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. ZELENYTIKET výslovně deklarují, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.
Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.
V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.
V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“ ) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP,
Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je ZELENYTIKET archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

UZAVŘENÍ SMLOUVY ZELENYTIKET nabízí své služby na webu.
ZELENYTIKET nabízí svým zákazníkům tzv. členství, jehož jednotlivé druhy se liší pouze dobou trvání členství a v závislosti na něm jeho cenou.
ZELENYTIKET na webu uvádí popis jednotlivých druhů členství a na to navazujících možností nákupu. Cena služeb je uvedena včetně veškerých daní a poplatků.
Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.
Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Zákazník si zvolí druh členství (členský tarif), následně vyplní registrační formulář a vytvoří si svůj jedinečný účet do sekce (dále také souhrnně jako „závazná objednávka“). Závaznou objednávkou se rozumí rovněž objednávka dalších služeb prezentovaných na webu nad rámec členství. Na svém účtu má zákazník přístup k tipům.
Následně je systémem automaticky přesměrován na platební bránu GoPay a provede úhradu ceny služeb některou ze zde nabízených možností.

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednaného členství, resp. cenu objednané služby. ZELENÝTIKET nenesou odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných GoPay. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany GoPay neobdrží objednanou službu včas nebo nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu.
Veškeré objednávky učiněné zákazníkem prostřednictvím webu www.zelenytiket.cz jsou závazné. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.
Před odesláním závazné objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v závazné objednávce. Údaje uvedené a odeslané v závazné objednávce jsou ze strany ZELENYTIKET považovány za správné.
Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka.
Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává členem ZELENYTIKET a přistupuje k nabízeným službám.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.
Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
▪ Povinnosti ZELENYTIKET vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
▪ Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.
▪ Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují, neníli na webu uvedeno výslovně jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
▪ Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. ZELENYTIKET je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.

V případě, že na straně ZELENYTIKET došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není ZELENYTIKET povinnen poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě mají ZELENYTIKET právo na odstoupení od smlouvy.
▪ Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není ZELENYTIKET povinnen smlouvu uzavřít.
▪ V případě, že ZELENYTIKET zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. ZELENYTIKET si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
▪ Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považují ZELENYTIKET za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.
▪ ZELENYTIKET neodpovídají za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
ZELENYTIKET nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy).
▪ ZELENYTIKET nenesou odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
▪ V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí ZELENYTIKET bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků.
▪ ZELENYTIKET mají právo vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) staneli se plnění smlouvy nemožné, c) ZELENYTIKET ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, nebo d) v případě, že klient ZELENYTIKET uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
▪ Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP.
▪ Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
▪ Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
▪ Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.
▪ Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u ZELENYTIKET dotazem učiněným na email.
▪ Zákazník je povinen uhradit ZELENYTIKET cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.
▪ Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi ZELENYTIKET a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované ZELENYTIKET objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.
▪ Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím ZELENYTIKET vznikne.
▪ Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení tohoto závazku zákazníka jsou ZELENYTIKET oprávněny od smlouvy odstoupit.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté ZELENYTIKET vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma.
▪ Způsobíli zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenesou ZELENYTIKET žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU
Souhlasem s těmito VOP v objednávce zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy .
V ostatních případech může zákazník odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných ZELENYTIKET je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zákazník je povinen zaplatit ZELENYTIKET cenu za objednané služby.
Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ZELENYTIKET.
Cenu služeb může zákazník uhradit prostřednictvím platební brány GoPay (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky),
Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají ZELENYTIKET o zákazníkovi nezbytné osobní údaje. Zákazník uděluje ZELENYTIKET souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje, resp. souhlas se zpracováním těchto údajů, uděluje zákazník ZELENYTIKET, případně osobě zmocněné ZELENYTIKET, na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a dotazníků týkajících se uskutečněných obchodů mezi ZELENYTIKET a zákazníkem. Zpracováním osobních údajů zákazníka mohou ZELENYTIKET pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl ZELENYTIKET, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Údaje o zákaznících a službách jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob spolupracujících s ZELENYTIKET při plnění služby objednané zákazníkem. Za tímto účelem uděluje zákazník ZELENYTIKET výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, a uděluje těmto osobám souhlas se zpracováním těchto svých údajů.
Požádáli zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou mu ZELENYTIKET povinny tuto informaci předat. ZELENYTIKET má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud by zákazník nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může vzít svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zpět, a to prostřednictvím emailu tipy@zelenytiket.cz ZELENYTIKET zašlou zákazníkovi potvrzující email a dojde k odstranění osobních údajů zákazníka z databáze ZELENYTIKET v nezbytném rozsahu.
Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zákazníka přechází na právní nástupce ZELENYTIKET
PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti ZELENYTIKET, která je pouze doporučující/konzultační reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, ZELENYTIKET neposkytují žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.
Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u ZELENYTIKET a v případě žádosti je ZELENYTIKET zákazníkovi zpřístupní.
ZELENYTIKET mohou znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvedou ZELENYTIKET datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.
Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.
Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. 1. 2018 a jsou účinné od 1.1.2018 do doby jejich případné změny ze strany ZELENYTIKET.
Provozovatel: F-MARKO s.r.o Praha 2 - Bělehradská 858/23
IČ: 25337904 
email: tipy@zelenytiket.cz

Zpět